Phòng Hợp tác Quốc tế là một đơn vị chức năng giúp Trường các mặt công tác sau:

1) Hợp tác Quốc tế:

- Tiếp Đoàn khách đến. - Mời Đoàn khách vào. - Dự thảo và ký kết các dự án hợp tác quốc tế. - Tiếp nhận hàng viện trợ. - Lập kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm. - Báo cáo tổng kết công tác HTQT hàng năm. - Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế. - Dịch thuật tài liệu, thư từ HTQT và phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo khi được yêu cầu.

2) Quản lý Dự án quốc tế:

- Thiết lập các đề án, dự án xin tài trợ của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

- Quản lý tiến trình chuẩn bị, thực hiện và kết thúc các dự án:

Nhiệm vụ cụ thể:

- Soạn thảo và viết các đề án cấp trường theo phương hướng chung cũng như các đề án, dự án nằm trong chương trình hợp tác cũng như chỉ tiêu kế hoạch ngoài nước do BGH phân công. 

- Tham mưu và thực hiện các thủ tục duyệt xét dự án theo như yêu cầu của đề án, dự án và qui định của nhà nước - Cùng tham gia quản lý và thực hiện dự án do BGH chỉ định - Hỗ trợ nghiệp vụ và cung cấp thông tin cho các đơn vị lập đề án, dự án.

- Quản lý những dự án đang thực hiện trong Trường tùy thuộc vào qui mô kinh phí, thời gian, đơn vị tham gia sẽ có phương hướng thực hiện khác nhau.

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190