Phòng Hợp tác quốc tế hiện nay có 10 cán bộ

HÌNH ẢNH

HỌ TÊN MSCB CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL

   

TS. Lê Văn Lâm  1349 Trưởng phòng  (0292) 3872 160   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TS. Hứa Thái Nhân
2753 Phó Trưởng phòng

(0292) 3872 283  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ths. Phạm Xuân Bình

2034

(Đi học dài hạn)

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CN. Nguyễn Hoàng Phụng 1418 Chuyên viên   (0292) 3838 262 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CN. Hồ Thị Ngọc Nương 1720 Chuyên viên   (0292) 3838 262 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CN. Trần Thị Huy Linh 2192 Chuyên viên   (0292) 3872 193  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CN. Trần Thị Minh Thảo 2542 Chuyên viên  (0292) 3872 193  minhthao@ctu.edu.vn
CN. Nguyễn Đăng Khoa 2719 Chuyên viên  (0292) 3872 193  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190